PLEASE CONTACT US: SERVICE@PARK-YOUR-TRUCK.COM OR +49 340/88293906.

PRYWATNOŚĆ

Status Luty 2020 r.

SPIS TREŚCI

 1. Nazwa i adres administratora danych
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
 3. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
 4. Prawa osoby, której dotyczą dane
 5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego
 6. Wykorzystanie plików cookie
 7. Biuletyn informacyjny
 8. Kontakt e-mail
 9. Formularz kontaktowy
 10. Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zawodowych
 11. Hosting
 12. Rejestracja
 13. Użyte wtyczki

I. NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Park Your Truck GmbH
Kühnauer Str. 24
06846 Dessau-Rosslau
Niemcy
+49 34088293906
service@park-your-truck.com
https://www.park-your-truck.com

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

DataCo GmbH
ul. Dachauera 65
80335 Monachium
Niemcy
+49 89 7400 45840
https://www.dataguard.de

III. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO). W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) p. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO. W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 (1) zdanie 1 lit. d DSGVO. Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.
 3. Usuwanie danych i okres przechowywania Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie może odbywać się poza tym zakresem, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu GDPR i mają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

 1. Prawo dostępu
  Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez niego dane osobowe dotyczące Państwa.
  Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o następujących kwestiach:
  1. cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
  2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
  3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;
  4. planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwa konkretna informacja na ten temat, kryteria służące do określenia okresu przechowywania;
  5. istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do uzyskania ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
  7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dotyczą;
  8. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

 1. Prawo do sprostowania
  Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator dokonuje sprostowania bez zbędnej zwłoki.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:
  • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  • jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 (1) DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad Państwa podstawami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

 1. Prawo do usunięcia danych
  1. Obowiązek usunięcia
   Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
   1. Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
   2. Wycofują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a lub art. 9 (2) lit. a DSGVO i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.
   3. Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
   4. Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   5. Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
   6. Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.
  2. Informacje dla stron trzecich
   Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszelkich linków do takich danych osobowych, ich kopii lub replikacji.
  3. Wyjątki
   Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne do
   1. dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   2. w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 DSGVO;
   4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
   5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 2. Prawo do informacji
  Jeżeli zażądali Państwo od administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do otrzymania od administratora informacji o tych odbiorcach.
 3. Prawo do przenoszenia danych
  Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że
  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO oraz
  2. przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, by dotyczące Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - mają Państwo możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 2. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych
  Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
 3. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje skutki prawne wobec Państwa lub w podobny sposób istotnie Państwa dotyczy. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja
  1. jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem danych,
  2. jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki służące ochronie praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, lub
  3. odbywa się za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1. i 3. powyżej, administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
  Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza GDPR. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 GDPR.

V. UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKA SYSTEMOWEGO

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę. Gromadzone są następujące dane:
  • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
  • System operacyjny użytkownika
  • Dostawca usług internetowych użytkownika
  • Adres IP użytkownika
  • Data i godzina dostępu
  • Strony internetowe, z których system użytkownika łączy się z naszą witryną
  • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są zapisywane w plikach logów naszego systemu. Nie dochodzi do przechowywania tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Cel przetwarzania danych
  Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.
 3. Czas składowania
  Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie po upływie tego okresu. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.
 4. możliwość sprzeciwu i eliminacji
  Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

VI. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Nasza strona używa plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:
  • Ustawienia języka
  • Informacje dotyczące logowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. W ten sposób można przesyłać następujące dane: * Wprowadzone terminy wyszukiwania * Częstotliwość odwiedzin strony * Korzystanie z funkcji strony internetowej Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. W związku z tym przyporządkowanie danych do użytkownika wywołującego nie jest już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

 1. Cel przetwarzania danych
  Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Wymagamy plików cookie do następujących zastosowań:
  • Przyjęcie ustawień językowych
  • Zapamiętywanie wyszukiwanych terminów Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Pliki cookie służące do analizy służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę. W celu oceny działań marketingowych i poprawy przyjazności dla użytkownika strony internetowej.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.
 3. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
  Cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub wyższej, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawione w celu uniemożliwienia śledzenia.

VII. NEWSLETTER

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania danych.
  • Adres e-mail
  • Nazwa
  • Imię
  • Adres IP komputera wywołującego
  • Data i godzina rejestracji

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów, dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

 1. Cel przetwarzania danych
  Zbieranie adresu e-mail użytkownika jest wykorzystywane do dostarczania newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu nadużyciom usług lub używanego adresu e-mail.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera jest, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.
 3. Czas składowania
  Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W związku z tym adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera. Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.
 4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
  Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez zainteresowanego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Umożliwia to również odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

VIII. KONTAKT EMAIL

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem zostaną zachowane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.
 2. Cel przetwarzania danych
  W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.
 4. Czas składowania
  Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została definitywnie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
 5. Możliwość sprzeciwu i eliminacji
  Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Odwołanie jest możliwe telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:
  • Adres e-mail
  • Nazwa
  • Imię
  • Telefon / numer telefonu komórkowego
  • Adres IP komputera wywołującego
  • Data i godzina kontaktu

W przypadku przetwarzania danych, w trakcie procesu składania wniosku uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odniesienie do niniejszej polityki prywatności. Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania rozmowy.

 1. Cel przetwarzania danych
  Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.
 3. Czas składowania
  Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana kwestia została definitywnie wyjaśniona. Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
 4. Możliwość sprzeciwu i eliminacji
  Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Odwołanie jest możliwe telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte. Wykorzystanie obecności firmy w sieciach społecznościowych

X. WYKORZYSTANIE OBECNOŚCI FIRMY W SIECIACH ZAWODOWYCH

 1. zakres przetwarzania danych
  Korzystamy z możliwości obecności firm w sieciach zorientowanych zawodowo. Jesteśmy obecni w następujących sieciach branżowych:

LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irleand.

XING:
XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Na naszej stronie udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji. Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania podań o pracę, informacji/PR oraz aktywnego pozyskiwania pracowników. Nie posiadamy informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za stronę internetową firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności: LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Jeśli wykonują Państwo jakieś działania na naszej stronie internetowej (np. komentarze, posty, polubienia itp.), może się zdarzyć, że w ten sposób upubliczniają Państwo dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie w profilu użytkownika).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej obecności w firmie jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.
 2. Cel przetwarzania danych
  Celem naszej firmowej strony internetowej jest informowanie użytkowników o naszych usługach. W ten sposób każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe za pomocą aktywności.
 3. Czas składowania
  Twoje działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej strony firmowej przechowujemy do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.
 4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
  W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej oferty korporacyjnej, oraz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres podany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Ponadto LinkedIn podporządkował się porozumieniu Privacy Shield zawartemu między Unią Europejską a USA i uzyskał certyfikat. W ten sposób LinkedIn zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rezygnacji i usuwania, proszę kliknąć tutaj: LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. HOSTING

Strona jest umieszczona na serwerach dostawcy usług, z którym zawarliśmy umowę. Naszym usługodawcą jest: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. Linode, Communicatio AG Serwery automatycznie zbierają i zapisują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Data i czas żądania serwera
 • Adres IP

Nie dokonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera. Lokalizacja serwera strony internetowej znajduje się w Niemczech.

XII. REJESTRACJA

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do maski wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane:
  • Adres e-mail
  • Nazwa
  • Imię
  • Adres
  • Telefon / numer telefonu komórkowego
  • Adres IP komputera wywołującego
  • Data i godzina rejestracji
  • Przedsiębiorstwo, numer UID, liczba kierowców, liczba pojazdów, liczba dyspozytorów, numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko kierowcy/numer pociągu

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

 1. Cel przetwarzania danych
  Rejestracja użytkownika jest konieczna do wypełnienia umowy z użytkownikiem lub do realizacji działań przedumownych. Dane te zostaną wykorzystane do ręcznej kontroli bezpieczeństwa firmy spedycyjnej, ponadto dane te są niezbędne do wystawienia faktury. Dodatkowo potrzebujemy danych do rezerwacji miejsc parkingowych.
 2. podstawa prawna przetwarzania danych
  Jeśli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.
 3. Czas składowania
  Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.
 4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
  Jako użytkownik masz możliwość anulowania swojej rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane na Państwa temat można w każdej chwili zmienić. Użytkownicy mają możliwość w każdej chwili drogą mailową/telefoniczną poprosić o zmianę, dezaktywację lub usunięcie swojego konta. Jeżeli dane są niezbędne do wypełnienia umowy lub do realizacji działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie sprzeciwiają się temu zobowiązania umowne lub prawne.

XIII. UŻYWANE PLUGINY

Używamy wtyczek do różnych celów. Użyte wtyczki są wymienione poniżej:

Korzystanie z Google Analytics

 1. zakres przetwarzania danych osobowych
  Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Google Analytics bada m.in. pochodzenie odwiedzających, długość pobytu na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek i umożliwia w ten sposób lepszą kontrolę skuteczności kampanii reklamowych. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), danych o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także danych od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimowych identyfikatorów użytkowników). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google przystąpił do porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a USA i poddał się certyfikacji. Tym samym Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji znajdziecie we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Anonimizacja IP jest aktywna w tej witrynie internetowej. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl
 2. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania danych osobowych jest szczególne zwrócenie się do grupy docelowej, która już wyraziła wstępne zainteresowanie poprzez odwiedzenie strony internetowej.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S.1 lit. a DSGVO.
 4. Czas składowania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa. Dane reklamowe w logach serwera zostaną zanonimizowane przez samo konto Google, usuwając części adresu IP i informacje o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.
 5. Opcje cofnięcia i eliminacji
  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na ochronę danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji "Do Not Track" w obsługującej ją przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.com

Więcej informacji na temat możliwości rezygnacji i usuwania danych z Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

Korzystanie z menedżera tagów Google

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Korzystamy z Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Unii Europejskiej Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Google Tag Manager umożliwia zarządzanie tagami z usług Google i usług innych firm oraz osadzanie ich w witrynie online w połączony sposób.Tagi to małe fragmenty kodu w witrynie online, które są używane między innymi do mierzenia liczby i zachowania odwiedzających, śledzenia wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, wdrażania remarketingu i kierowania odbiorców oraz testowania i optymalizowania witryn online.Gdy użytkownik odwiedza witrynę online, bieżąca konfiguracja tagów jest wysyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera on instrukcje dotyczące tego, jakie znaczniki należy wyzwalać. Google Tag Manager zajmuje się wyzwalaniem innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. Informacje na ten temat można znaleźć we fragmentach dotyczących korzystania z odpowiednich usług w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W trakcie tego procesu dane mogą być przekazywane na serwery Google w USA. Google przystąpił do porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a USA i poddał się certyfikacji. Oznacza to, że Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji znajdziecie we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/faq.html oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 2. Ccel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania danych osobowych jest zebrane i przejrzyste zarządzanie, jak również efektywna integracja usług osób trzecich.
 3. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.
 4. Czas składowania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa. Dane reklamowe w logach serwera zostaną zanonimizowane przez samo konto Google, usuwając części adresu IP i informacje o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.
 5. Opcje cofnięcia i eliminacji
  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na ochronę danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji "Do Not Track" w obsługującej ją przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.com Więcej informacji na temat możliwości rezygnacji i usuwania danych z Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

Korzystanie z HubSpot

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Korzystamy z funkcji firmy HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (zwanej dalej: HubSpot). Jest to zintegrowane oprogramowanie, którego używamy do pokrycia różnych aspektów naszego marketingu online. Należą do nich: Email marketing (newslettery, jak również automatyczne mailingi, np. w celu dostarczenia plików do pobrania), publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych, raportowanie (w szczególności źródła ruchu, wejścia, itp. ...), zarządzanie kontaktami (w szczególności segmentacja użytkowników i CRM), strony docelowe i formularze kontaktowe. HubSpot umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W związku z tym mogą być przechowywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, jakie strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, jakie reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimowe identyfikatory użytkownika). Dane te mogą być przekazywane na serwery Hubspot w USA. HubSpot przystąpił do porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i uzyskał stosowny certyfikat. W ten sposób HubSpot zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Więcej informacji znajdziecie we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez HubSpot można znaleźć tutaj: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy
 2. Cel przetwarzania danych
  Korzystanie z wtyczki HubSpot służy wyłącznie do optymalizacji naszych działań marketingowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest przede wszystkim zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S.1 lit. a DSGVO.
 4. Czas składowania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
 5. Opcje cofnięcia i eliminacji
  Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez HubSpot poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie innych firm na swoim komputerze, korzystanie z funkcji "Do Not Track" w przeglądarce obsługującej tę funkcję, wyłączenie wykonywania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokera skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Dalsze informacje na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia w stosunku do HubSpot można znaleźć pod adresem: https://legal.hubspot.com/pl/privacy-policy

Użycie Font Awesome

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Używamy czcionek z Font Awesome, usługi Fonticons, Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (zwanej dalej Font Awesome). Czcionki są przy wywołaniu strony przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby można je było wykorzystać do wizualnie ulepszonego wyświetlania różnych informacji. Może to prowadzić do zapisywania, przekazywania i analizowania danych osobowych, w szczególności informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adresu IP i systemu operacyjnego). Jeśli przeglądarka nie obsługuje Font Awesome lub uniemożliwia dostęp, tekst jest wyświetlany w standardowej czcionce. Żadne pliki cookie nie są wysyłane do odwiedzającego podczas wywoływania strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Font Awesome, kliknij tutaj: https://origin.fontawesome.com/privacy
 2. Cel przetwarzania danych
  Użycie Google Web Fonts służy atrakcyjnej prezentacji naszych tekstów.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S.1 lit. a DSGVO.
 4. Czas składowania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak jest to wymagane przez prawo.
 5. Możliwość cofnięcia i usunięcia
  Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Font Awesome poprzez uniemożliwienie przechowywania na Państwa komputerze ciasteczek stron trzecich, poprzez użycie funkcji "Do Not Track" w przeglądarce, poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptu w przeglądarce lub poprzez zainstalowanie w przeglądarce blokera skryptów takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rezygnacji i usuwania w odniesieniu do Font Awesome, proszę odwiedzić stronę: https://origin.fontawesome.com/privacy

Korzystanie z Google Maps

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Korzystamy z internetowego serwisu mapowego Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanego dalej: Google). Korzystamy z wtyczki Google Maps do wizualnego wyświetlania danych geograficznych i umieszczania ich na naszej stronie internetowej. Podczas korzystania z Map Google na naszej stronie internetowej, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, Państwa adres IP oraz adresy wprowadzone w funkcji planowania trasy są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google przystąpił do porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a USA i poddał się certyfikacji. Oznacza to, że Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji znajdziecie we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl
 2. Cel przetwarzania danych
  Zastosowanie wtyczki Google Maps służy poprawieniu przyjazności dla użytkownika i atrakcyjnej prezentacji naszej obecności w Internecie.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.
 4. Czas składowania
  Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak jest to wymagane przez prawo. 5.Możliwość cofnięcia i usunięcia Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji "Do Not Track" w obsługującej ją przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google: https://adssettings.google.com Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia w stosunku do Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

Korzystanie z Vimeo

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  Korzystamy z wtyczki portalu VIdeo Vimeo, firmy Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Vimeo to portal do strumieniowego przesyłania filmów online. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Vimeo w USA. Informacje o Twojej wizycie na stronie i Twój adres IP są przekazywane do Vimeo. W trakcie tego procesu dane mogą być przekazywane na serwery Vimeo w USA. Vimeo podporządkowało się porozumieniu Privacy Shield zawartemu między Unią Europejską a USA i uzyskało certyfikat. Vimeo zobowiązuje się tym samym do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji znajdziecie we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active Dzieje się to niezależnie od tego, czy masz konto na Vimeo i czy jesteś na nim zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany, Vimeo może połączyć zebrane dane z Twoim kontem. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Vimeo, kliknij tutaj: https://vimeo.com/privacy
 2. Cel przetwarzania danych
  Udostępnienie wtyczki Vimeo służy do udostępniania i osadzania filmów.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.
 4. Czas składowania
  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak jest to wymagane przez prawo.
 5. Mmożliwość cofnięcia i usunięcia
  Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Vimeo poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookie osób trzecich, poprzez użycie funkcji "Do Not Track" w obsługującej ją przeglądarce, poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptu w przeglądarce lub poprzez zainstalowanie w przeglądarce blokera skryptów, takiego jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com). Więcej informacji na temat opcji rezygnacji i usuwania w odniesieniu do Vimeo można znaleźć na stronie: https://vimeo.com/privacy

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu DataGuard.

NAGRODY

2018
HANSE GLOBE CENA SPECJALNA
2016
NAGRODA ZA NIEMIECKIE POMYSŁY
2015
HORYZONT KONKURENCJI UE 2020

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI POD ADRESEM SERVICE@PARK-YOUR-TRUCK.COM LUB +49 340/88293906.

©  Park Your Truck GmbH
Cookie Consent with Real Cookie Banner